1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

 Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče (JP VARAŠ d.o.o.)

 Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

 Matična številka: 3956601000

 Ident. štev. za ID: SI97308285

 Šifra dejavnosti: 36.000

 IBAN: SI56 0254 5025 9330 023

 Leto ustanovitve: 2011

 Velikost podjetja: majhno

 Telefon: 02 572 22 20

 e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba:

Zdravko LEBARIČ, inž. grad., direktor družbe

Datum prve objave kataloga:

6.11.2012

Datum zadnje spremembe:

12.12.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.varas.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika je na vpogled na sedežu družbe v upravi;

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče, je bilo ustanovljeno z namenom zagotovitve izvajanja obveznih in neobveznih lokalnih gospodarske javnih služb tako individualne kot kolektivne rabe.

Občinski svet Občine Turnišče je z Odlokom o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Turnišče (Uradni list RS št. 55/1996) določil gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja. Skladno z določili tega odloka je občina za svoje potrebe in za zagotovitev izvajanja gospodarskih javnih služb na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d.o.o. (Uradni list RS št. 23/2011) ustanovila lastno javno podjetje VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o. (skrajšani naziv: VARAŠ d.o.o.).

Na svoji 18. redni seji, dne 6. 4. 2017 je Občinski svet odpravil neskladje z veljavno zakonodajo s tem, ko je sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah in s tem določil vrste in način opravljanja gospodarskih javnih služb v javnem podjetju.

Posledično je potem Občinski svet na svoji 21. redni seji 9.11.2017 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetja za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče (Uradni list RS št. 69/2017), s katerim je nadomestil prvotni ustanovitveni odlok iz leta 2011.

Razen uskladitev z veljavno zakonodajo se je s tem odlokom spremenilo ime javnega podjetja in sicer je polno novo ime: »Javno podjetja Varaš, podjetja za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče« in skrajšano »JP VARAŠ d.o.o.«

Prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki družbenic opredeljene kot gospodarske javne službe, predvsem pa tiste, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnosti:

A)   Obvezne lokalne gospodarske javne službe:

Ø  odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode,

Ø  čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

Ø  vzdrževanje občinskih javnih cest, vključno z zimsko službo ter

Ø  urejanje in čiščenje javnih površin.

B)   Izbirne lokalne gospodarske javne službe:

Ø  izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;

Ø  dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave;

Ø  izvajanje oglaševanja in plakatiranja;

Ø  upravljanje javne razsvetljave;

C)   Ostale storitve za trg:

Ø  postavljanje šotora,

Ø  plakatiranje in izobešanje transparentov,

Ø  urejanje okolice fizičnih in pravnih osebah,

Ø  manjša zemeljska in rušitvena dela,

Ø  sanacija hišnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov itd.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Ø  Uprava podjetja

Ø  Operativa na terenu

Organigram organa

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Zdravko LEBARIČ, inž. grad., direktor družbe, 031 758 853, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Državni predpisi

Lokalni predpisi

Ustanovitveni predpis družbe

Katalog zbirk osebnih podatkov

Ø  Evidenca zaposlenega delavca

Ø  Evidenca o poškodbah pri delu

Ø  Evidenca o plači zaposlenega delavca

Ø  Evidenca o uporabnikih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Ø  Evidenca o investitorjih, ki zaprosijo za izdajo projektnih pogojev, mnenj in soglasij

Evidenca temelji na Zakonu o varstvu osebnih podatkov in vsebuje podatke, kot jih narekuje imenovani zakon.

Predpisi EU

Pravni red EU

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Ø  sporočila za javnost (dosegljiva le na spletni strani družbe) ;

Ø  obvestila na položnicah za komunalne storitve;

Ø  obvestila preko nenaslovljene oz. naslovljene pošte;

Ø  elektronski obrazci na spletni strani družbe;

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Ø  Večina informacij z delovnega področja družbe JP VARAŠ d.o.o. je vedno dostopna na spletnem naslovu družbe: www.varas.si

Ø  Katalog informacij javnega značaja je fizično dostopen v upravnih prostorih na sedežu družbe v času uradnih ur.

Ø  Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom uredbe, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v natisnjeni obliki

Ø  Stroškovnik je skladen z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja

4. PODATKI, KI SE NANAŠAJO NA DONATORSKE, SPONZORSKE, SVETOVALNE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE

Sponzorstvo:

Intelektualne storitve:

Ø  Izdajatelj: Policijski sindikat Slovenije

Predmet sponzoriranja: Otroška pobarvanka »MOJI VZORNIKI« - 2 izvoda / 2018

Znesek: 802,76 €

Ø  Izdajatelj: Občina Turnišče

Predmet sponzoriranja: zbornik o občini »TURNIŠČE«

Znesek: 100,00 €

Ø  Pravne storitve

Odvetniška pisarna Bohinc = 4.533,05 €

Ø  Računovodske storitve

Fiposor d.o.o. = 5.941,40 €

Ø  Javna naročila

Evropski pravni center, Maribor = 732,00 €

5. Podatki o letnih prejemkih zastopnika družbe, članih nadzornega sveta in članov komisije - 2018

Zastopnik družbe:

Člani nadzornega sveta:

Člani komisije:

Ø  Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018 = 16.747,75 €

Ø  Odpravnina: Ni dogovorjena

Ø  Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018:

Anton Sep       =   210,44 €

Vera Markoja  =   210,44 €

Bojan Lebar    =   210,44 €

Ø  /

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.     /

                                                                                                              

Turnišče, 10.1.2019

© 2017 Varaš d.o.o. Izdelava Matej Vnuk s.p.